Výuková videa

Výuková videa provázejí základními okruhy učiva českého jazyka zejména na prvním stupni základní školy. Úvodní video se zaměřuje na tvorbu gramatického portfolia, které bude děti provázet po celou dobu osvojování českého jazyka – v průběhu si do něj budou po shlédnutí videí vkládat podle vlastní potřeby další materiály (např. k vyjmenovaným slovům, ke shodě přísudku s podmětem apod.). Videa jsou několikaminutová, v každém videu jsou praktické ukázky postupů a pomůcek k danému okruhu, na konci jsou odkazy na weby, kde lze pomůcky obstarat.

Videa jsou číslována podle pořadí (částečně na sebe navazují), zájemce ale může shlédnout i jednotlivá videa podle potřebného tématu.

Videa mohou využít pedagogové, rodiče, děti, které si daný okruh teprve osvojují, ale i děti s výukovými deficity nebo děti se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti. Určitě je ocení i cizinci, kteří si chtějí dobře osvojit českou gramatiku.

Seznam videí s anotacemi a použitými materiály: https://www.youtube.com/channel/UCCg9xLGBt_lFHl7fAbG4gog

 

 1. Tvorba gramatického portfolia

Jak dětem pomoci v osvojování české gramatiky efektivně a přehledně? Vytvořme si gramatické portfolio!

 Použité pomůcky: manipulativní pomůcky z interaktivních učebnic českého jazyka, interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky pro český jazyk (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Pravopis ú/ů

Pravopis ú/ů si lze snadno zapamatovat např. pomocí obrázku vozíku – na začátku je oj (čárka), uvnitř a na konci kolečka (kroužky). Více shlédnete v následujícím videu.

 Použité pomůcky: interaktivní plastová pomůcka k pravopisu ú/ů, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Hláskosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

K osvojování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách lze využít nejen sluch, ale i hmat a zrak – více se dovíte ve videu.

 Použité pomůcky: tabulka souhlásek, hmatová destička, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Hláskosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Rozlišování délek samohlásek

Video ukazuje, jak dětem usnadnit osvojování délek samohlásek pomocí bzučáku. Ten zapojuje více smyslů najednou – zrak, sluch i hmat. Děti si díky rozlišování délek zvuků snadněji osvojí rozlišování délek samohlásek.

Použité pomůcky: bzučák k rozlišování délek samohlásek, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Hláskosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Slovní druhy

Děti si mohou osvojovat jednotlivé slovní druhy s využitím vizualizace, třídění, tvorby souhrnného plakátu apod., jak ukazuje následující video.

Použité pomůcky: interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky ke slovním druhům, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Rody podstatných jmen

Určování rodů podstatných jmen lze propojit s tříděním různých předmětů a obrázků podle jednotlivých rodů. Děti si mohou vytvořit i pomůcku k rozlišování rodu mužského životného a neživotného.

 Použité pomůcky: interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky k rodům podstatných jmen, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Vzory podstatných jmen

Osvojování a určování vzorů mohou dětem usnadnit vizualizované pomůcky (znázornění jednotlivých vzorů pomocí obrázků), ale třeba i rýmování. Více se dovíte ve videu.

 Použité pomůcky: interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky ke vzorům podstatných jmen, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Určování pádů

Určování pádů usnadní manipulativní pomůcky – např. růžice – více se dovíte v následujícím videu.

 Použité pomůcky: manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Vyjmenovaná slova

Pro osvojování vyjmenovaných slov je vhodné využít jejich znázornění pomocí obrázků – děti tak lépe porozumí jejich významu a snadněji rozpoznají i slova příbuzná. Samotné obrázky však nestačí – je nutná i vlastní aktivita dětí (vybarvování, přiřazování, třídění apod.).

 Použité pomůcky: interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky k vyjmenovaným slovům, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Pravopis (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Shoda přísudku s podmětem

Pravopis u shody přísudku s podmětem se pro děti stává zábavný a snadný, pokud se mohou ocitnout v roli detektivů – více se dovíte v následujícím videu.

  Použité pomůcky: interaktivní (plastové, reliéfní) pomůcky ke shodě přísudku s podmětem, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Pravopis (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 Mluvnické kategorie u podstatných jmen

V tomto videu si připomeneme pomůcky pro určování jednotlivých mluvnických kategorií u podstatných jmen – určování rodu, čísla a pádu, určování vzorů. Dále je představen souhrnný plakát k určování všech mluvnických kategorií u podstatných jmen, který by si děti mohly vytvořit. Materiál je vhodné doplnit i o jednoduché obrázkové symboly.

 

 Druhy zájmen

Osvojení druhů zájmen bývá pro děti obtížné. Je představena mnemotechnická pomůcka, která usnadňuje zapamatování jednotlivých druhů zájmen. Využít lze i interaktivní pomůcku, která využívá i vizualizace druhů zájmen. Tuto pomůcku si děti vybarvují, přiřazují kartičky s odpovídajícími druhy zájmen a dopisují další příklady.

 Použité pomůcky: interaktivní (plastová, reliéfní) pomůcka ke druhům zájmen, manipulativní pomůcky z interaktivní učebnice českého jazyka – Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

 

 1. Druhy číslovek

Pro zábavné osvojení druhů číslovek lze využít tabulku, která má v záhlaví vizualizované druhy číslovek. Lze na ni pokládat kartičky s odpovídajícími číslovkami, vzhledem k její laminaci je možné příklady i dopisovat. Užitečné jsou i karty s jednotlivými druhy číslovek – z druhé strany je stručný popis, jak daný druh poznáme. Děti mohou podle potřeby této nápovědy využívat, ke kartám třídit odpovídající slova apod.

 Použité pomůcky: tabulka a karty ke druhům číslovek z interaktivní učebnice Tvarosloví (www.nakladatelstvidh.cz)

Záznamy nebyly nalezeny...