O autorkách

alt alt alt alt
PaedDr. Drahomíra Jucovičová PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková      Mgr. Kamila Randáková         Mgr. Lenka Křapková

 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské (Pedagogická fakulta UK Praha - obor speciální pedagogika), rigorózní zkouška

Pedagogická praxe:

 • 4 roky - uč.spec. třídy ZŠ pro děti s LMD, 2 roky DDM Praha 2 (metodické odděl.), 3 roky metodička Institutu ped. psych. poradenství, pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Fakultní nemocnice Bulovka Praha 8, externí lektorka PedF UK Praha 

Přehled publikační činnosti:

 • články pro odborné časopisy se zaměřením na pedagogiku
 • publikace: spoluautorka všech publikací Nakladatelství D+H
 •                     Nakladatelství Portál - Reedukace specifických poruch učení u dětí (2008)
 •                     Nakladatelství Grada - Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a doma             (2009), Máme dítě s ADHD (2015)
 • výukové koberce - Gramatický rozcestník, Slovní druhy, Hravá matematika, EMOCE
 • učebnice: Interaktivní učebnice českého jazyka - pravopis, hláskosloví, tvoření slov a  
 •                    význam slov, tvarosloví, skladba
 • pomůcky: Měkké, nebo tvrdé? (pomůcka pro snazší aplikaci gramatických pravidel), 
 •                     interaktivní pomůcky pro český jazyk
 • pracovní materiály pro předškolní děti (Až na vrchol pyramidy, Portfolio předškoláčka,
 •                     plakáty ke školní připravenosti)
 • plakáty - Styly učení a strategie učení, sada Z předškoláka školákem

 

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Dosažené vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UK - speciální pedagogika
 • Filozofická fakulta UK - jednooborová psychologie, specializace klinická psychologie
 • certifikát Europsycholog

Pedagogická praxe:

 • ZŠ, ZŠ praktická
 • PPP Praha 10

Psychologická praxe:

 • PPP Praha 10
 • PPP pro Prahu 1, 2 a 4
 • školní psycholog, soukromá ZŠ Integrál pro žáky se SPU

Současné pracoviště:

 • Středisko Sdílení, soukromá praxe
 • Husitská teologická fakulta UK

Další údaje:

 • přednášková činnost pro DYS-centrum Praha, nakladatelství Portál, NIDV, NÚV, pedagogická a vzdělávací centra
 • publikační činnost pro nakladatelství D+H, RAABE, Grada, Portál; články pro odborné časopisy se zaměřením na pedagogiku a psychologii

 

Mgr. Kamila Randáková

VŠ vzdělání - Pedagogická fakulta UK Praha (učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ - obor ČJ-OV) - Specializační studium Výchovné poradenství na Pedf UK 

Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání učitelů, např:

 • kurz Specifické poruchy učení (PaedDr. Zelinková)
 • edukineziologie, metoda One Brain
 • kurz Příprava učitelů pro mimoškolní práci dětí a mládeže (FF UK)
 • program „Dokážu to“ (Aisis Kladno)
 • kurz „Respektovat a být respektován“ - praktická cvičení z komunikace s dětmi (Spol. pro MKV)
 • kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), kurz lektorských dovedností, účast na letních školách a lektorských setkáních Kritického myšlení o.s.
 • kurz Náprava gram. obtíží u dětí (Dr. Heyrovská)
 • Český národní diplomový kurz Montessori (Spol. Montessori ČR)

Kurzy o pedagogickém systému Montessori:

 • vzdělávací kurz o metodě Montessori: Integrated education - preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy, 1997
 • Integrated education - primary training (agens 6-9) in Montessori philosophy, 1999
 • Mezinárodní kurz s akreditací organizace AMI (2011-2012)
 • semináře a náslechy v zahraničních zařízeních Montessori

Lektorská práce:

 • vzdělávání dospělých pro využití volného času dětí (DDM)
 • lektorská činnost ve Společnosti Montessori od r. 2000: Vzdělávací kurzy akreditované MŠMT (hodnocení dětí ve vyučování, práce ve škole metodou Montessori, český jazyk v MŠ a ZŠ Montessori)
 • PAU (projektové vyučování, MŠ a ZŠ Montessori)
 • semináře pro učitele ZŠ a PPP (práce s materiály a pomůckami pro samostatnou práci dětí na 1. stupni ZŠ a pro práci dětí s SPU)
 • ukázkové hodiny pro studenty středních odborných škol a Pedagogické fakulty UK
 • Evropská konference Montessori 2004 - workshop o praxi individualizace ve vzdělávání
 • semináře pro pedagogy, rodiče a veřejnost o pedagogice a praxi Montessori systému v MŠ a ZŠ

Další pedagogická činnost:

 • člen Poradního sboru pro pedagogiku Montessori při MŠMT (r. 2003- 2010)
 • koordinátor pro vznik ŠVP Montessori ZŠ 1. stupeň
 • účast na tvorbě projektu o výchově ke zdravému život. stylu v MŠ Zdravá abeceda
 • aktivní podíl na šíření pedagogiky Montessori - semináře pro pedagogy a pro veřejnost, články, ukázky práce, konzultační a poradenská činnost…

Publikační činnost:

 • metodika a tvorba materiálů a pomůcek pro individuální práci dětí v oboru Český jazyk a Člověk a jeho svět pro 1. stupeň ZŠ, pro jazykovou výchovu a výchovu ke zdraví v MŠ
 • tvorba materiálů a pomůcek pro práci dětí se specifickými poruchami učení
 • ukázky lekcí do vyučování (Kritické listy, čas. Komenský - UJP Brno, Moderní vyučování, portál VÚP), články o hodnocení dětí ve vyučování a práci metodou Montessori, články o jazykové výchově (Poradce ředitelky MŠ)…
 • autorka námětu a metodiky projektů „Šance pro vaše dítě“ (2010-2013) a „Montessori pro inkluzi“ (2012-2013) Společnosti Montessori
 • spoluautorka Interaktivní učebnice ČJ - I. - V díl 

 

Mgr. Lenka Křapková

Magisterské studium - obor speciální pedagogika - Pedf UK Praha

Specializační studium Edukační muzikoterapie - Pedf UK Praha 

Současné pracoviště:

 • ZŠ Zahrádka, sdružení Duha Jasmín 

Kurzy:

 • Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
 • Dyskalkulie - reedukace ­ - mladší a starší školní věk
 • Program KUPOZ
 • Podpora multilingválních jedinců s dyslexií v osvojování dalšího jazyka v rámci školní docházky (projekt Dyslang)
 • Soběstačná škola - Management a řízení NNO
 • Práce s časovou osou klienta
 • Rodinná terapie a diagnostika
 • Základní kurz bazální stimulace
 • Možnosti a limity využití augmentativní a alternativní komunikace u osob s těžšími formami mentálního postižení

Členka Muzikoterapeutické asociace ČR